Privacy Verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Motorbootverhuur "Red Ahoi" (hierna genoemd "Motorbootverhuur "Red Ahoi"", "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.boatr.eu/ahoi (hierna genoemd de "Website") en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Motorbootverhuur "Red Ahoi" en haar klanten, prospecten en business partners.

Motorbootverhuur "Red Ahoi" wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Motorbootverhuur "Red Ahoi" verzamelt, alsook over de wijze waarop Motorbootverhuur "Red Ahoi" deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een bestelling bij Motorbootverhuur "Red Ahoi" impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
Motorbootverhuur "Red Ahoi" kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam
Voornaam
Woonadres
Bedrijfsadres
E-mailadres
Telefoonnummer (vast/gsm)
Bedrijfsnaam
Ondernemingsnummer
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, en/of de mobiele versie (hierna genoemd de "App") (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)

Motorbootverhuur "Red Ahoi" verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Motorbootverhuur "Red Ahoi" via het Platform en/of de App. Zo zal Motorbootverhuur "Red Ahoi", bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Motorbootverhuur "Red Ahoi" toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
Het aanmaken van een online reservatie
Een samenwerking met Motorbootverhuur "Red Ahoi"
Bezoek van de Website
Het gebruik dat u maakt van de diensten van Motorbootverhuur "Red Ahoi" middels het Platform en/of de App, al dan niet via een mobiel apparaat
De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Motorbootverhuur "Red Ahoi")
De door Motorbootverhuur "Red Ahoi" verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Motorbootverhuur "Red Ahoi" kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
De aanmaak van reservatie en de bevestiging daarvan
De uitvoering van een overeenkomst met Motorbootverhuur "Red Ahoi"
Het leveren van de diensten van Motorbootverhuur "Red Ahoi" middels het Platform en/of de App
Het leveren van support
Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
Statistische doeleinden
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Motorbootverhuur "Red Ahoi" zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Motorbootverhuur "Red Ahoi" en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Motorbootverhuur "Red Ahoi" in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Motorbootverhuur "Red Ahoi" uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Motorbootverhuur "Red Ahoi" hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer Motorbootverhuur "Red Ahoi" of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - dewelke Motorbootverhuur "Red Ahoi" heeft verzameld - een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal Motorbootverhuur "Red Ahoi" uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Motorbootverhuur "Red Ahoi" uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder 'gebruik persoonsgegevens'.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@ahoi.be voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Motorbootverhuur "Red Ahoi" te bezorgen via email:
Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Motorbootverhuur "Red Ahoi" mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('right to be forgotten');
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Beveiliging persoonsgegevens
Motorbootverhuur "Red Ahoi" verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Motorbootverhuur "Red Ahoi" zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Motorbootverhuur "Red Ahoi", de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Motorbootverhuur "Red Ahoi" in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)', of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring
Motorbootverhuur "Red Ahoi" is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Motorbootverhuur "Red Ahoi" verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Motorbootverhuur "Red Ahoi" uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Motorbootverhuur "Red Ahoi"
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Motorbootverhuur "Red Ahoi" uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: info@ahoi.be of
Via de post: Motorbootverhuur "Red Ahoi", Handelskaai 1 TN, 8500 Kortrijk