Algemene Voorwaarden Bootverhuur Red Ahoi

I – DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER Art. 1: Publicatie De publicatie wordt te goeder trouw opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele fouten of wijzigingen zullen schriftelijk worden meegedeeld. Prestatiebeschrijvingen in publicaties of op websites van uitvoerende partijen, zijn voor Bootverhuur Ahoi niet bindend. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de inhoud die via eventuele links aangeboden wordt. Art. 2: Totstandkomen van contract Bij de bestelling die schriftelijk, mondeling, telefonisch, via het internet of per email kan gebeuren, zal het akkoord (bv. mededelen van persoonlijke gegevens zoals identiteitsgegevens, bankkaart-nummers,...) van een deelnemer als aanvaarding van de huurovereenkomst worden beschouwd. Het contract ontstaat op het ogenblik dat de deelnemer van Bootververhuur Ahoi de schriftelijke bevestiging van de verhuur krijgt. De klant controleert direct de bevestiging. Wijkt de inhoud af van die van de bestelling dan neemt de klant direct contact op met Bootverhuur Ahoi en volgt een nieuwe bevestiging. Art. 3: Documenten/vouchers Na betaling van de volledige huursom wordt een voucher per email als PDF naar de klant gestuurd, die de documenten zelf afprint en meebrengt naar de check-in balie op Bootel Ahoi. Indien de huurdocumenten per post geleverd worden, zullen € 5 extra aangerekend worden, en zullen deze vanaf 14 dagen voor aankomst verstuurd worden. Indien deze 7 dagen vóór begin van de verhuur niet zouden voorliggen, moet de klant zich in verbinding stellen met Bootverhuur Ahoi. Art. 4: Overdracht en uitrusting boot Bij de aanvang van de huurperiode draagt Bootverhuur Ahoi de sloep over aan de huurder. Bootverhuur Ahoi zorgt voor een onderhouden en in goede staat verkerende boot, die voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting en voldoende brandstof. Art. 5: Verzekeringen Bootverhuur Ahoi is verplicht de boot ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade (met vrijstelling van € 250.-) en diefstal voor de vaart in het tussen Bootverhuur Ahoi en huurder overeengekomen vaargebied. Een contract WA, rechtsbijstand, casco werd afgesloten met AMB Nautical Insurance, Oude Leeuwenrui 21 bus 001, 2000 Antwerpen, T. +32 3 33117257. II – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER Art. 6: Minimum leeftijd huurder De minimum leeftijd van de huurder is 18 jaar. Legitimatie door middel van een identiteitsbewijs is verplicht. Art. 7: Inventaris & conditielijst De huurder is verplicht de inventaris- en conditielijst te controleren. Indien de conditie en/of inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en/of conditielijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen. Art. 8: Gebruik sloep Aangepast schoeisel is vereist. De huurder gebruikt de sloep als een goede huisvader, een goed schipper en overeenkomstig de bestemming, en niet onder invloed van te veel alcohol (meer dan de toegestane wettelijke hoeveelheid), of andere stimulerende middelen uit te varen. Het is ter beoordeling van de verhuurder toestemming om uit te varen te weigeren. De huurder mag geen veranderingen in de sloep aanbrengen. De huurder mag de sloep niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het niet-nakomen kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Art. 9: Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan. Art. 10: Inlevering sloep einde huurperiode Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de sloep bezemschoon over aan Bootverhuur Ahoi op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft. Indien de sloep niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt er per 15 minuten overschrijding een bedrag van € 15 in rekening gebracht. Art. 11: Schade, pech onderweg De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Bootverhuur Ahoi meedelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van Bootverhuur Ahoi. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is zal deze max. bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor de sloep niet meer te gebruiken is, waarbij storingen welke korter hebben geduurd dan 2 uur nadat de melding bij ons binnen gekomen is niet worden vergoed. Art. 12: Reparaties De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van Bootverhuur Ahoi; deze betaalt de huurder de reparatiekosten terug - mits de schade niet is veroorzaakt door huurder – als een gedetailleerde factuur wordt voorgelegd. Art. 13: Verlate terugkeer Bij een verlate terugkeer berekend Ahoi een bedrag van € 29.- voor ieder verlaat uur in rekening. III – PRIJZEN, BORG EN EIGEN RISICO Art. 14: Prijs De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij duidelijke rekenfouten voorliggen. De prijzen zijn incl. 1 brandstoftank, WA en casco verzekering. De sloep moet bezemschoon worden ingeleverd. Art. 15: Overige kosten De kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep – met uitzondering van brandstof – zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de huurder. Art. 16: Betaling huursom, waarborg en eigen risico. Bij ontvangst van de factuur, betaalt de klant onder verplichte vermelding van het boekingsnummer een voorschot van 20 % van de totale huursom. Uiterlijk 31 dagen vóór vertrek, betaalt de klant het saldo. Boekt de klant minder dan 31 dagen vóór afreis, dan is de totale huursom onmiddellijk te voldoen. Niet-tijdige betaling geeft Bootverhuur Ahoi het recht de huur te annuleren en de daaruit voortvloeiende annuleringskosten aan te rekenen. Een waarborg van € 250.- dient ter plaatse in cash worden betaald en wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd mits de boot zonder schade wordt teruggebracht. Schade aan de boot of aan de inventaris wordt met de borg verrekend. Het eigen risico is gelijk aan de borg met uitzondering als er sprake is van een wanprestatie door huurder. IV – AANSPRAKELIJKHEID, VERZUIM EN WANPRESTATIE Art. 17: Aansprakelijkheid De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de boot, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 2 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied en doel. Art. 18: Ontbinding van huurovereenkomst Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden. Indien de boot onvoorzien moet gerepareerd worden, mag de verhuurder de huurovereenkomst zonder gevolgen annuleren en de huurder een nieuwe termijn voorstellen of de huurder de ontvangen sommen terugstorten. Art. 19: Reparatiekosten als gevolg van wanprestatie Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de sloep in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Art. 20: Verzuim Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Bootverhuur Ahoi kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is Bootel Ahoi gerechtigd rente van 8% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. V – WIJZIGINGEN/ANNULERING Art. 21: Wijzigingen door de klant vóór afreis De klant kan zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Bootverhuur Ahoi van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende klant en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de huur en de kosten van de overdracht. Voor kleine wijzigingen (van bv. naam, leeftijd, taal, verhoging of verlaging van de bezetting van een binnen de maximaal toegestane bezetting zonder dat de prijs hiervan wijzigt, het bijboeken van een extra dienst,…) worden volgende kosten aangerekend: vanaf de tweede dag na inschrijving € 5 per verhuuperiode. Voor belangrijke wijzigingen (bv. wijziging vertrekdatum) gelden de annulerings-voorwaarden in Artikel 22. Art. 22: Annuleringskosten / Verbreking door de klant Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren (en niet onder Art. 27 “slecht weer situatie” vallen), moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering, is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van (en geldt vanaf de dag van binnenkomst van de annulering): - vanaf de inschrijving t.e.m. 31 dagen voor de dag van aankomst : het voorschot van de huursom; - vanaf 30 t.e.m. 15 dagen voor de dag van aankomst : 40% van de huursom; - vanaf 14 t.e.m. 8 dagen voor de dag van aankomst: 60% van de huursom; - vanaf 7 t.e.m. 2 dagen voor de dag van aankomst: 80% van de huursom; - vanaf 1 dag voor de dag van aankomst of in geval van niet aankomen op de voorziene dag: 100% van de huursom. VI — KLACHTEN EN GESCHILLEN Art. 23: Klachten Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Bootverhuur Ahoi. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen 24 uur na ontstaan van de klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen 1 maand na afloop van huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Art. 24: Belgisch recht van toepassing Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen de huurder en Bootverhuur Ahoi over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst , waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door Bootverhuur Ahoi worden voorgelegd aan de rechtbank te Kortrijk. VII – AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN Art. 25: Individuele afwijkingen Individuele afwijkingen, bv. aanvullingen alsook uitbreidingen van de Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Alle overige bestanddelen worden daardoor niet nietig. Art. 26: Overmacht Partijen zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de verhuurder geen invloed kan uitoefenen. De verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert. Art. 27: "Slecht weer" situatie Wanneer mag blijken dat de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn, doet Bootverhuur Ahoi de annulering zelf. Hierover wordt dan 1-2 dagen voor huurbegin of op de dag zelf gecommuniceerd en de nodige afspraken gemaakt. Als oplossing en/of alternatief hiervoor stellen wij onze gasten in de gelegenheid om ofwel een andere dag te kiezen, of het betaalde bedrag terug te ontvangen (indien dit van toepassing is). Bootverhuur Ahoi Merknaam van: Benelux Incoming BV Marksesteenweg 28, 8500 Kortrijk, België BTW: be 0820.566.055, IBAN: BE05068902298875, BIC: GKCCBEBB, Opstapplaats: Bar Bootel Ahoi Handelskaai 1 TN, 8500 Kortrijk, België email: info@ahoi.be Tel: +32 56 962464 Openingstijden: Vaarseizoen: April - Oktober, alle openingsdagen van 13:00 – 20:00 Reservatie: boekingsmachine via: www.ahoi.be / bootverhuur of www.boatr.eu/ahoi